Podmienky spracovania osobných údajov

Návštevou Webovej stránky a vyplnením kontaktného formulára vyjadrujete súhlas  :

I. Základné ustanovenia
V týchto Podmienkach sú prehľadne obsiahnuté pravidlá a zásady spracovania osobných údajov používateľov služieb spoločnosti KOMPLETKA s.r.o.  so sídlom v Sídlisko Juh 1052/0 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 50435256 (ďalej len „Prevádzkovateľ“), poskytovaných prostredníctvom webovej lokality www.kompletka.com (ďalej len „Služby“).

Kontaktné údaje spracovateľa sú:

Adresa:      Vranov nad Topľou 093 01, Prešov

Email:        info@kompletka.com

Telefón:     +421915 356 936

Prevádzkovateľ sa pri spracovaní osobných údajov používateľov Služieb riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) a ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Osobnými údajmi sa podľa príslušných ustanovení nariadenia a zákona rozumejú akékoľvek údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

– dotknutou osobou v zmysle nariadenia a zákona, t. j. fyzickou osobou, ktorej osobné údaje sa spracovávajú, je každý používateľ Služieb Prevádzkovateľa.
– prevádzkovateľ vymedzil účel a prostriedky spracovania vašich osobných údajov a spracúva ich vo vlastnom mene.
– tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25. mája 2018 a považujú sa za splnenie informačnej povinnosti Prevádzkovateľa vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle čl.       13 nariadenia a § 19 zákona.

 1. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov 1.Prevádzkovateľ spracováva len osobné údaje, ktoré mu poskytol Používateľ a to vyplnením kontaktného formulára a potvrdením súhlasu s Podmienkami (zakliknutím príslušného políčka) a následným odoslaním registrácie či inak označenej požiadavky na dodanie alebo sprístupnenie konkrétnej služby.2.Používateľ slobodne udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov na účely uvedené v Podmienkach v súlade s nariadením a zákonom a zároveň potvrdzuje, že ním vyplnené osobné údaje sú správne a aktuálne.

Používateľ súčasne potvrdzuje, že v prípade, ak má menej ako 16 rokov, mu bol zákonným zástupcom (napr. rodičom) poskytnutý alebo schválený súhlas so spracovaním jeho osobných údajov.

3. Účelom spracovania osobných údajov Používateľa je používanie a trvanie konkrétnej služby Prevádzkovateľa, ktorú požaduje, alebo ku ktorej požaduje prístup, resp. uzavretie a plnenie zmluvy tvoriacej právny základ pre používanie a trvanie požadovanej služby.

4. Spracovanie osobných údajov Používateľa je nevyhnutné na účel podľa článku 6, ods. 1. písmeno a) až c) GDPR

 1. a) dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely;
 2. b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy;
 3. c) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa;

III. Rozsah spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Používateľa len v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu ich spracúvania to nasledovne:

 • emailová adresa
 • meno a priezvisko
 • adresa
 • telefónne číslo
 1. Doba uchovávania osobných údajov1.Spracovávané osobné údaje sa uchovávajú v nevyhnutnom rozsahu a vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu Používateľa najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na naplnenie účelu, na ktorý sa spracúvajú. Následne Prevádzkovateľ zabezpečí bez zbytočného odkladu likvidáciu (odstránenie alebo anonymizovanie) osobných údajov Používateľa v zmysle nariadenia a zákona.V. Ochrana spracovávaných osobných údajov1. Spracovávanie osobných údajov Používateľa sa uskutočňuje prostredníctvom informačného systému Prevádzkovateľa a prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručujúcich ich bezpečnosť, vrátane ochrany pred neoprávneným spracovávaním, nezákonným spracovávaním, náhodnou stratou, odstránením alebo poškodením.2. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať osobné údaje Používateľa v nevyhnutnom rozsahu na :
 • Účtovné a daňové účely
 • Archivačné účely
 • Štatistický účely
 • Ďalšie spracúvanie v zmysle platných právnych predpisov
 1. Práva používateľa1.Práva a právne významné skutočnosti späté s ochranou osobných údajov Používateľa, ktoré vyplývajú z príslušných ustanovení nariadenia a zákona:
 • právo na prístup k svojim osobným údajom podľa § 21 Zákona
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona
 • právo na odstránenie osobných údajov podľa § 23 Zákona
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov podľa § 24 Zákona
 • právo na prenosnosť osobných údajov podľa § 26 Zákona
 • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov podľa § 27 Zákona
 • právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov adresovaný Úradu na ochranu osobných údajov SR
 • právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov písomne alebo elektronicky
 1. Uplatňovať svoje práva alebo klásť otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov môže Používateľ vykonať na základe žiadosti zaslanej priamo Prevádzkovateľovi. Používateľ zároveň berie na vedomie, že ak bude jeho žiadosť podľa bodu VI. 1. týchto Podmienok zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, Prevádzkovateľ môže s prihliadnutím na obsah žiadosti požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.3.Pred vybavením žiadosti Používateľa podľa bodu VI. 1. týchto Podmienok musí Prevádzkovateľ najskôr spoľahlivo overiť totožnosť Používateľa, aby nedošlo k zneužitiu jeho práv či osobných údajov.VII. Záverečné ustanovenia1. S týmito Podmienkami vyjadruje Používateľ súhlas zakliknutím príslušného políčka a následným odoslaním internetového formulára. Zakliknutím súhlasu potvrdzuje, že je oboznámený s Podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.2.Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Podmienky zmeniť. Novú verziu Podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Používateľa upovedomí zaslaním správy na e-mailovú adresu, ktorú Prevádzkovateľovi poskytol.Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

Pokračovaním v používaní lokality súhlasíte s používaním súborov cookie. viac informácií

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close